Vestjysk Modelbådsklub
Vedtægter for Vestjysk Modelbådsklub.
 
 
§1  Navn.
 
      Klubbens navn er "Vestjysk Modelbådsklub" (VMK). Klubben blev stiftet
      den 23. august 1993, og er hjemmehørende i Esbjerg.
 
§2  Formål.
 
      1. At fremme interessen for bygning og sejlads med modelbåde af enhver art.
      2. At skabe kontakter og social samvær i alle aldre.
      3. At repræsentere modelbådssporten ved arrangementer og stævner.
 
§3  Medlemmer.
   
      1. I klubben optages medlemmer der er fyldt 12 år.
      2. Medlemsskabet er først gældende når kontingentet er betalt.
      3. Medlemmer har adgang til klubbens lokale samt arrangementer og stævner.
      4. Klubben kan have følgende medlemmer:
          - Junior
          - Senior (året hvor man fylder 18 år)
          - Støttemedlemmer
      5. En person kan kun blive optaget i klubben, hvis skyldigt kontingent eller anden
          gæld til klubben er betalt.
      6. Klubben kan ikke gøres ansvarlig for skade på personer eller materiel forårsaget
          af klubbens medlemmer.
      7. Medlemmers radiosendere og modtagere skal opfylde de til enhver tid
          gældende regler fastsat af Telestyrelsen.
 
§4  Kontingent.
    
      1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
      2. Kontingentet betales helårsvis forud.
 
§5  Udmeldelse.
 
      1. Udmeldelse af klubben kan ske ved skriftlig/mundtlig meddelelse til kassereren.
      2. Et medlem der modarbejder klubbens formål,overtræder dens love og regler eller
          i øvrigt optræder ukollegial, kan af bestyrelsen ekskluderes af klubben.
      3. Kontingentrestance over 2 måneder medfører sletning af medlemsskabet af VMK.
          Inden sletning af klubben, skal medlemmet underrettes skriftlig/mundtlig.
      4. Ting og sager som opbevares af medlemmer i klubbens depotrum, tilfalder
          klubben i tilfælde af udmeldelse, hvis tingene ikke er afhentet af medlemmet
          inden 3 måneder efter udmeldelse samt efter skriftlig meddelse fra klubben.
 
§6  Generalforsamling.
 
      1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
      2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.
      3. Alle afgørelser træffes på generalforsamlingen ved skriftlig eller mundtlig
          afstemning efter princippet om almindelig stemmeflertal.
      4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
          i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
      5. Vedtægtsændringer kan kun foretages på en ordinær eller ekstra ordinær
          generalforsamling og med en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer.
      6. Generalforsamlingen indkaldes skriftlig med mindst 3 ugers varsel og dens
          dagsorden skal mindst indholde følgende punkter:
 
          1. Valg af dirigent
          2. Beretning
          3. Regnskab
          4. Indkomne forslag
          5. Valg til bestyrelse
          6. Valg af suppleant og revisor
          7. Eventuelt
 
      7. Ekstra ordinært generalforsamling kan indkaldes, når mindst halvdelen af
          medlemmerne fremsætter skriftlig og motiveret begæring herom til bestyrelsen
          eller flertallet af bestyrelsen mener det er påkrævet.
      8. Alle aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, undtaget er
          støttemedlemmer. Stemmeafgivning kan ske ved udstedelse af behørig fuldmagt.
 
§ 7  Bestyrelse/daglig ledelse.
 
      1. Klubben ledes af en bestyrelse på 3 mand. 1 formand, 1 kasserer, 1 bestyrelses-
          medlem.
      2. På generalforsamlingen vælges formand, kasserer, 1 bestyrelsesmedlem,
          1 suppleant, 1 revisor. Alle har en funktionsperiode på 2 år.
      3. På ulige årstal vælges formand, 1 bestyrelsesmedlem.
          På lige årstal vælges kasserer, 1 suppleant, 1 revisor.
      4. Næstformand vælges af bestyrelsen.
      5. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, eller når mindst 2 af bestyrelsens
          medlemmer forlanger det.
      6. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres protokol over afholdte
          bestyrelsesmøder.
      7. I tilfælde af forfald konstitueres efter følgende retningslinier:
          Formanden suppleres af næstformand. Bestyrelsesmedlem suppleres af
          suppleant.
          Bestyrelsen fungerer indtil næste ordinære eller ekstraordinære general-
          forsamling.
      8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2 af dens medlemmer er til stede. I tilfælde
          af formandens fravær, fungerer næstformand som formand.
      9. Alle beslutninger i bestyrelsen sker ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af
          stemmelighed er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme
          afgørende.
 
§8  Økonomi og regnskab.
 
      1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
      2. Likvide midler med undtagelse af nødvendig kassebeholdning, skal være anbragt
          i solidt pengeinstitut, og skal lyde på klubbens navn. Det sikres at midlerne kan
          komme klubben i hænde i tilfælde af kasserens forfald.
      3. Bestyrelsen administrerer klubbens midler, og kassereren varetager kasse-
          forretningen og regnskab i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte
          bestemmelser herfor.
      4. Kassereren udfærdiger årsregnskab hvert år til ordinær generalforsamling,
          således at regnskabet kan udsendes i forbindelse med indkaldelsen.
      5. Alle former for materiel der anskaffes forbliver i klubbens ejendom.
 
§9  Revision.
 
      1. VMK's valgte revisor skal hvert år i første kvartal gennemgå det samlede regnskab
          og se, at beholdningen er tilstede. Regnskabet forsynes med en påtegning.
      2. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
      3. Regnskabet revideres i henhold til enhver tid gældende bestemmelser i hen-
          hold til folkeoplysningsloven.
      4. Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen.
      6. revisoren behøver ikke at være medlem af klubben.
 
§10 Tegning.
 
      1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i foreningen eller en af disses
          forfald af formanden eller kassereren i forening med 1 bestyrelsesmedlem.
 
§11 Opløsning.
 
      1. Beslutning om klubbens opløsning kan kun træffes på en ordinær general-
          forsamling eller ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af klubbens
          stemmer er repræsenteret og beslutningen tages ved almindelig stemmeflertal.
      2. I tilfælde af foreningens ophør skal et eventuel overskud gå til anden folke-
          oplysende virksomhed.
 
Disse ændringer er fremlagt af bestyrelsen og vedtaget på klubbens ordinære general-
forsamling den 28. marts 2009, og træder i kraft den 1. januar 2010.